Архив
897   898   899   900   901   902   903  
844   845   846   847   848   849   850   851   852   853   854   855   856   857   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881   882   883   884   885   886   887   888   889   890   891   892   893   894   895   896  
792   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833   834   835   836   837   838   839   840   841   842   843  
740   741   742   743   744   745   746   747   748   749   750   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769   770   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788   789   790   791  
687   688   689   690   691   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734   735   736   737   738   739  
635   636   637   638   639   640   641   642   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657   658   659   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675   676   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686  
583   584   585   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634  
531   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580   581   582  
479   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529   530  
427   428   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475   476   477   478  
374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425   426  
322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373  
264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321  
217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262   263  
176   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216  
Популярдуу макалалар

КУМАР АЗАБЫ (сериал)

№647 27-март-2-апрель, 2015-ж


(Башталышы єткєн сандарда)

Чындыгында Садыр да, Жылдыз да турмуштун оош-кыйышын кєрє элек. Бири ата-энеси бала деп кєзї кызарып Кудайдан тилеп алган жалгыз уул, бири беш уулдан кийин тєрєлгєн жалгыз кыз. Башка эч нерсени ойлобостон, бир болсок эле баары жакшы болот деген тїшїнїк менен кетип бара жатышты. Айылга жете бергенде кооптонушту, бирок бири-бирине билгизишкен жок. Садыр тереў дем алып:

– Сен ушул жерде кїтїп тур. Мен їйдєгїлєргє келин алып келгенимди айтайын,- деди. Жылдызды єзї менен кошо ала кирсе, апасы катуу сєз айтса кєўїлї ооруп калабы деген ойдо ушул жолго барды. Эшиктин алдына суу чачып жаткан Зуура баласын кєрєрї менен чакасын кыйшайта кармаган боюнча туруп калды. Айтпай-дебей келген уулуна:

– Кандайсыў, кагылайын, деги тынччылыкпы? Окууў эмне болду?- деп тынчсыздана суроо узатты.

– Сїйїнчї, апаке! Жєн келген жокмун, силерге келин алып келдим. Сизди дароо кєрсє сїйїнгєнїнєн жїрєгї жарылып кетпесин деп сыртка калтырып келдим,- деди. Апасы селейип туруп калды. Ал баласына єзїнїн сиўдисинин кызын алып берїїнї ойлоп, сїйлєшїп дагы койгон. Оокат-ашка тыў, анын їстїнє сиўдисинин кызы. Баласы сїйєбї, жокпу, аны менен эсептешпей, тек гана сыртынан тон бычып койгон.

– Апа, эмне унчукпайсыз? Келиниўиз кїтїп калды. Ээрчитип келейин,- деп артка басканда апасы токтотуп калды.

– Токтой турчу, ал кимдин кызы?

– Бизден эмес, апа,- деди кїлїп. Сизге Чїйдїн чїрєк кызын келин кылып берем.

– Чїрєгїў менен жерге кир. Босогомду аттатпайм. Эч ким уга электе шаарга жибер.

– Мен аны...

– Окууўду аяктаганда їйлєнєсїў. Мен сага жубай камдап койгом,- деп чакадагы сууну шар эткизе чачып жиберип їйдї кєздєй басты.

– Апа, уксаўыз, биз сїйлєшїп жїрєбїз. Мен аны, ал мени сїйєт.

– Аркалыгыў менен аўга тїш. Бїгїн їйлєнєсїў, эртеў мурдуўдан жетелеп шаарга алып кетет.

Апасы їнїнїн барынча кыйкырып, ээрчип келген келин уксун дегенчелик кылды.

– Апа, акырын, Жылдыз укса...

– Уксун! Ошол мага чеке тердетип чай берер бїлє болмок беле?

Зууранын заар чачып кыйкырып жатканынан атасы эшикке чыга калды.

– Ой, балам, келдиўби? Баратам деп телефон чалып койбойсуўбу. Жайлоодон козу алдырып союп турмак экем.

– Ата, мен келин алып келдим. Сыртта турат.

– Ботом, сыртта турганы жарамак беле? Жоолук салып киргизбейсиўерби. Эй, кемпир, дїйнєнїн тешигин бїтєчїдєй далбастайсыў да.

– Жоолук салмак тїгїл короого кадам таштатпайм. Аркалык келин алып бербейм,- деди апасы дагы деле буркулдап.

– Їнїўдї бас, кыз укса эмне дейт? Чакыр жеўеўди. Апаўдан акыл кїтїп турасыўбы? Аркалыкпы, башкабы, айырмасы эмне? Балабыз жашап кетсе нур їстїнє нур эмеспи.

– Ат менен тєєнїн ортосунда асман менен жердей айырма бар. Сен катындардын ишине аралашпа.

– Сага эмне дедим, Зуура?!- деди атасы зирк эте.

Коўшулары келин келди дегенде чуркап келишти. Короонун ичиндеги талаштын баарын угуп Жылдыз “Ушуну кєрмєкмїн, азыр кабыл албай коюшса шаарга кантип барам? Ата-энеме “мен кєўїл сїйгєн адамыма турмушка чыгып жатам, бїгїн айылга кетебиз” деген кат жибербедим беле. Эми ит болдум, куш болдум деп бармак белем?” деп ичинен сыза ойлонуп турду. Ансыз деле айылда ата-энеси кудасына кепке кемтик, сєзгє сєлтїк болгон. Талаш кєпкє барып токтоп келинди їйгє киргизишти. Кайнене жалгыз, анан да тун келинине ак жоолук салганга жараган жок. Эл чакырып той берип, эркектер кулдук уруп кудасына барып келишти. Чоў тоскоолдукту жиреп єткєнсїп эки жаштын кубанычында чек жок. Сїйїктїїсїнїн жанынан чыкпаган уулуна апасы:

– Жаман катынпоз, тизгинди азыр эле бергенин кєр. Башын айлантып алганын кара. Шерменде, сенден ушул кордукту кєрєт белем? Баары бир жашатпайм. Айылдагылар “Зуура элге кїлчї эле. Єз баласы аял алып келгенде їнї чыкпай калды го” деп айтып жатышат...- деп жинденип жатты.

– Эл эмне, казаныўа аш салып береби? Тїтїнї бєлєктїн тїйшїгї бєлєк,- деди жинденген атасы.

– Эл караган бетимди жер каратты. Кєрєсїў, мен муну менен эле калып калбайм.

– Эй, кемпир, эртеў ушул келиндин колунан чай ичип, тєрєп берген баласын чекесинен сїйєрїўдї ойло. Ушул боюнча эле тура берем дебе. Алдан, кїчтєн таясыў. Анын кайсы жерден, кайсы уруудан экени маанилїї эмес. Кеп камырдай ийлеп, ийге келтирип тарбиялап алышыўда.

– Менин купулума толгон келин эмес. Балам кызыгы тараганда кетирип жиберет.

– Кетирип, кайра алып келгендей кыз буюм эмес, ал дагы бирєєнїн баласы,- деди акыл токтоткон атасы.

Ошентсе да кайнене тынч алып калбады. Той єткєндєн кийин келинине їстємдїк жасап, терс мамиле кылып баштаган. Баласына єчєштїбї, шаарга окууга дагы жибербей койду. Нанды кєп же аз жасап койсо дагы уруш. Кылдан кыйкым, жумурткадан кыр издейт да турат. Жылдыз сїйїктїїсїнїн кєўїлї калбасын деп кайненеси эмне десе, бардыгына макул болуп жатты. Анын їстїнє “Апама каяша айтпа. Азыр бизге ызаланып жїрєт” деп кїйєєсї эскерткен. Теўчилик, бейпилчилик заманда эне баласына кас болуп, їй-бїлєсїн бузат деген эмне шумдук? Тєрєп калса мындан кутула албайм, тезирээк кєзїн тазалайын деп ойлоп, тїрдїї жоруктарды жасады. Таў атпай тургузуп короонун киши баспаган жерлерине чейин шыпыртат. Эзели жуулбаган кирин жуудурат. Айтор, кара кїчкє сала берди. Жасаган тамагын жактырбай, тїрткїлєп ичпей койчу адат тапты.

Бир кїнї “аяшыбыздын колунан даам сызалы” деп достору келгенде апасынын тїлкї акылы иштеп кетти. Келинин уяткарып, баласын досторунун алдында сєзгє калтыргысы келди.

– Балдарга єзгєн кїрїчїнєн аш басып бер,- деди Жылдызга. Бечара кїрїч басканды кайдан билсин? Эптеп жасап, демделсин деп їйгє кирип кетти. Кайненеси ал кирип кеткенден кийин алакандай кийизди казанга салып аралаштырып жиберди. Жылдыз тамак бышты деп табакка салып алып кирди. Бардыгы эле оозунан кыл алып чыгышып, “ээ, досум, аяш жїндїн баарын кошуп коюптур го” деп биринен экинчиси єтїп шылдыўдап жатып калышты. Конок да кетти.

– Мына сенин сїйгєн аялыў! Досторуўдун алдында сєзгє калып жїрє бер,- деп калды апасы.

– Апа, бул нерсени сиз кылдыўыз. Уят эмеспи?

– Муну кара, єз энесине сїйлєп турганын. Аялыў менен бир жыл жашабай жатып таламын талашканыў кантет?- деди энеси дагы деле уялбай.

– Садыр, досторуўдун алдында уятка калтырдым,- деди аялы ыйламсырай.

– Сенде кїнєє жок,- деп ал чекесинен сїйїп койду. Зууранын бул жолку тузагынан дагы майнап чыккан жок. Коўшу айылда ысытма-суутма окуган аял бар эле. Ошого барып кєўїлї биротоло кала тургандай кылып келбесемби деп тескери дуба окутуп келди. Эми уруп-сабап ортосундагы ысык мамиле сууйт деп ойлоду. Бирок андай болгон жок. Алар мурункудан ынак, жакын боло беришти...

(Уландысы кийинки санда)"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Рейтинг: Рейтинг  2 
Башка сандарда:
Комментарийлер(14)
30.03.2015. 09:34 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
62
Катталган:
10-03-2014
Соӊку аракети:
31-10-2016 19:16
Жынысы:
Белгисиз
0
кандай болор экен эми
30.03.2015. 10:23 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
195
Катталган:
21-10-2013
Соӊку аракети:
20-06-2017 01:54
Жынысы:
Белгисиз
0
ушундай кайненелер барбы обу жок
30.03.2015. 17:31 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
6
Катталган:
15-07-2014
Соӊку аракети:
19-12-2018 18:39
Жынысы:
Белгисиз
0
mersedes2013, ишенсен бар экен. )))
30.03.2015. 11:48 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
8
Катталган:
08-09-2014
Соӊку аракети:
13-03-2019 15:24
Жынысы:
Белгисиз
+1
ушундай кайненеден кудай сактасын адам эмес ко бул, оз баласынын бактысына балта чапкан акылы жок неме
30.03.2015. 13:07 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
31
Катталган:
01-12-2014
Соӊку аракети:
27-04-2017 22:22
Жынысы:
Белгисиз
+1
Биздин кайнене мындан беш беттер,эле отурсан опок,турсан сопок кылат эле,Оттон алып чокко салат эле олбочуудой болуп,козу да отуп кетти Эми жаткан жери жайлуу болсунда.
30.03.2015. 17:09 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
3
Катталган:
29-12-2014
Соӊку аракети:
27-11-2015 17:06
Жынысы:
Белгисиз
0
Мен да жаман коп ойлоном,кайненем кандай болот деп))))).
30.03.2015. 17:47 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
25
Катталган:
05-12-2014
Соӊку аракети:
04-12-2019 15:58
Жынысы:
Белгисиз
Калаасы:
Бишкек
0
Бир жакшыга, бир жаман деген ушул да
30.03.2015. 18:07 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
5
Катталган:
06-07-2014
Соӊку аракети:
27-12-2019 12:33
Жынысы:
Белгисиз
0
Toobo akyly jok neme go uwundai kainenelerden kudai saktasyn kelininin jakwy je jaman ekenin bilbei ele oosarlana bereni emnesi
30.03.2015. 23:51 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
86
Катталган:
16-10-2011
Соӊку аракети:
26-11-2017 03:19
Жынысы:
Белгисиз
0
Мындай кайненелер коп эле .Келин башында чыдап койсо кийин кайненеси экоо бири бирине уйронуп кетишет.
31.03.2015. 01:54 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
5
Катталган:
01-06-2014
Соӊку аракети:
27-10-2019 12:44
Жынысы:
Белгисиз
0
Myndai kainaneler chynynda ele bar. Menin kainanem demdep koigon plofumdu.achyp salyp jakwy bywpai. Kaira demdep ubara bolgom.
31.03.2015. 23:40 
Тайпасы:
Жаран
Комментарийлердин саны:
34
Катталган:
01-10-2014
Соӊку аракети:
07-11-2019 22:38
Жынысы:
Белгисиз
+1
Эжемдин кайн энеси дагы ушундай болчу,кочого кетип кайсыл саатта эмне жумуш кылганына чейин андычуу экен.Баласы тандаган келин жакпаса оздору эле тийип алышса болмок экен.
04.04.2015. 09:03 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
151
Катталган:
08-01-2014
Соӊку аракети:
09-12-2016 01:00
Жынысы:
Белгисиз
0
jazira_92, туура айтасын, менинда кайнанем да ушундай.
01.04.2015. 00:49 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
12
Катталган:
28-02-2015
Соӊку аракети:
27-12-2017 13:27
Жынысы:
Белгисиз
0
Менин кайненем дагы ушундай ошонун айынан еки ажырашып еки жараштык
02.04.2015. 14:49 
Тайпасы:
Кыймылы жок
Комментарийлердин саны:
45
Катталган:
09-01-2012
Соӊку аракети:
16-10-2015 17:15
Жынысы:
Белгисиз
+1
Иииий кудааай жашоодо кайнененин дагы ролу ото чон. Кудай сактасын мындай кайненеден
1
Комментарий калтыруу үчүн өз ысымыңыз менен кириңиз же каттоодон өтүңүз.
 
Бөлүмдүн статистикасы
соңку 15 мүнөт ичинде 0 колдонуучу (Катталган: 0, коноктор: 0) бул макаланы окуду:

Макалалардын саны:
23651;
 
Маалымат-маанайшат порталы
2006-2020 © SUPER.KG
Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары,
Жибек Жолу проспектиси 381
"Супер-Инфо" гезитинин материалдары жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу "Супер-Инфо" гезитинин редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.
Рейтинг@Mail.ru
Биз социалдык тармактарда: